Vairocana

Buddhist - The fourth (or, in Nepal, the first) of the 5 Dhyanibuddhas. One of the 5 Herukabuddhas. Consort of Vajradhatvisvari. At times, identified as Vairocana, Brahma, Brahma, Brahman, Vaivarta, Abjaja, Abjayoni, Absolute, Ananta, Astakarna, Brahman, Dhatar, Dhatri, Grandfather, hamsa, Hiranyagarbha, Ishvara, Kala, Kamalasana, Mahadeva, Narayana, Padma-Nabha, Pitamaha, Prajapati, Purusha, Svayambhu(va), Varaha, Vishvakarma, Buddhist Janardana, Cambodian Prah Phrom, Japanese Bon-Ten-O, Dainichi, Thai Phrom, Mahavairocana, Mahavairocana, Mahavairochana, Mahavairochana, Vairochana, Vairochana, Cunda, Cunda, Candra, Cunti, Candra, Grahamatrika, Grahamatrika, Kun-Rig, Kun-Rig, Mahasahapramardani, Mahasahapramardani, Mahavairoc(h)ana, Mahavairoc(h)ana, Samantabhadra, Samantabhadra, Lokanatha, Chinese P'u Hsien, Japanese Fugen, Tibetan Kuntu ban Po, Sitapatra, Sitapatra, Sitatapatra, Sitatara, Sitatara, Amoghasiddhi, Tara, White Tara, Usnisavijaya, Usnisavijaya, Ushnishavijaya, Hindu Brahma, Hindu Brahma, Preas Prohm, Japanese Dainichi or Japanese Dainichi.

Nearby Myths