Sharabha

Hindu - A huge monster. A form of Shiva. This beast is envisaged as having tusks and claws and a body over 100 miles long supported on eight legs. Also called Sharabha, Shiva, Shiva, Acyata, Adinatha, Aghora, Akula, Ananda, Anant(es)a, Annamurti, Bathala, Bhadra Vira, Bhagavan, Bhairava, Bhatara Guru, Bhava, Bhavishya, Bhima, Bhuta-Natha, Bhuteswara, Blue Throat, Candesvara, Candrasekhara, Dakshina-Murti, Dhurjati, Digambara, Divine Yogi, Durvasas, Ganga-dhara, Garudi, Gopala, Goraknath, Great Ascetic, Gupta, Hara, Harihara, Isha(na), Is(h)a, Is(h)ana, Is(h)vara, Janardana, Kala(ri), Khandoba, Linga, Lingodbhava, Lord of the Dance, Lord of the Moon, Mahadeo, Mahadeva, Mahakala, Mahapurusha, Maharaja, Mahes(h)vara, Mangala, Mukhalinga, Nataraja, Nates(h)a, Nilakantha, Nritta-Murti, Pancanana, Panchamukti-Maruti, Pas(h)upati, Patsupati, Petara, Rishabha, Rudra, Sadyojata, Shaktiman, Shambhu, Shamkara, S(h)ankara, Shaumya, Sikhandin, Siva, Somanatha, Somaskanda, Srikantha, Sthanu, Sundara, Supreme Lord, Syama, Tatpurusha, Tri-lochana, Tripuratanka, Ugra, Vamadeva, Vira-Bhadra, Virabhadra, Virupashksa, Vishapaharana, Vishvanatha, Warayana, Buddhist Amitabha, Cambodian Hara, Prah Eysor, East Indies Karaeng Lowe, Is(h)wara, Mahaiswara, Mahatala, Mahayogi, Greek Cronos, Japanese Amida, Pacific Bat(h)ala, Siwa, Philippines Mahacabatara, Thai Phra In Suen, Kala Shiva or Pancabrahma.

Nearby Myths