Sabazius

Greek - A Phrygian saviour-god, god of thunder and lightning. Son of Cybele or Rhea, some say. Son of Zeus by Persephone, some say. In some accounts he is identified with Dionysus or Zeus. He was torn to pieces by the Titans. Occasionally known as Sabazius, Dionysus, Dionysus, Anthios, Bakhos, Braites, Cissos, Deunysos, Dionysos, Divine Child, Impartial Giver, Isodaites, Kubebe, Lakdios, Laphystios, Lyaeus, Night Sun, Nyktelios, Perikionios, Puripais, sacred animals, sacred birds, Thyoneus, Zagreus, Zonnysos, Arsenothetys, Baal Gad, Bacchus, Bakchos, Bakkhos, Bassareus, Bromius, Cissus, Dendrites, Dimetor, Dionusis, Diounsis, Dithyrambos, Eleusis, Eleutherios, Endendros, Enorches, Evius, Iacchus, Iao, Iyngies, Kissos, Lakchos, Lenaeus, Liknites, Luseious, Luseus, Lusios, Merotraphes, Mystes, Omadios, Phytalmios, Sabazios, Sycites, Sykites, Arabian Dusura, Egyptian Osiris, Etruscan Fufluns, Hindu Rudra, Kenite Salmaat, Roman Bacchus, Liber, Sabadios, Sabadios, Sabos, Sabos, Theos Hypsistos, Theos Hypsistos, Zeus, Zeus, Aether, Ahura Mazda, Aktaios, Basileus, Dios, Dyaus, Ether, King of Men, Lord of the Sky, Lykaios, Maimaktes, Meilichios, Olympios, Polieus, Zio, Aether, Agoraios, Alastor, Apomyios, Boracus, Boulaios, Cloud-Gatherer, Dictaeus, Ephestios, Ether, Gamelios, Herkeios, Horios, Kataibates, Keraunos, Khesios, Lord of the Sky, Marnos, Me(i)lichios, Nephelegeretes, Nicophoros, Ombrios, Panomphaean, Pater, Phratrios, Pilar, Pistios, PolieusSabazios, Soter, Talaios, Tele(i)os, Thunderer, Tritos, Xenios, Zan, Egyptian Amon, Etruscan Tinia, Hindu Dyaus, Lycian Cragus, Persian Ahura Mazda, Roman Diu-pater, Jupiter, Q're or Tyndareus.

Nearby Myths