Pronoia

General - A Gnostic female primeval being. Offspring of Yaldabaoth. Also called Pronoia, Athena, Athena, Akria, Anahita, Athana, Athene, Chalcoiecus, Chalinitis, Chalkioikes, Damasippus, Homa, Koryphasia, Mechanitis, Promachus, Pronoia, sacred birds, Agoraia, Agraulos, Aithuia, Alea, Apaturia, Areia, Athenaia, Athenaie Athena, Atthis, Bulia, Chalcioecus, Curotrophus Damasippus, Ergane, Glaukopis Gorgopa, Gorgopis, Hephaestia, Hephaistia, Hippia, Homa, Hygeia, Nike(phoros Athena), Ophthalmitis, Optiletis Oxyderces, Pallas (Athena), Parthenos, Phratria, Polias, Tritogeneia, Egyptian Isis, Neith, Sais, Thoueris, Etruscan Menrfa, Menrva, Hindu Ushas, Persian Anahita, Roman Appiades, Minerva, Protennoia, Protennoia or Pronoia.
Greek - Goddess of foresight. Wife of Prometheus. Mother of Deucalion. In some accounts, Clymene, Pandora or Pasiphae takes the place of Pronoia. In some accounts, known as Pronoia, Athena, Athena, Akria, Anahita, Athana, Athene, Chalcoiecus, Chalinitis, Chalkioikes, Damasippus, Homa, Koryphasia, Mechanitis, Promachus, Pronoia, sacred birds, Agoraia, Agraulos, Aithuia, Alea, Apaturia, Areia, Athenaia, Athenaie Athena, Atthis, Bulia, Chalcioecus, Curotrophus Damasippus, Ergane, Glaukopis Gorgopa, Gorgopis, Hephaestia, Hephaistia, Hippia, Homa, Hygeia, Nike(phoros Athena), Ophthalmitis, Optiletis Oxyderces, Pallas (Athena), Parthenos, Phratria, Polias, Tritogeneia, Egyptian Isis, Neith, Sais, Thoueris, Etruscan Menrfa, Menrva, Hindu Ushas, Persian Anahita, Roman Appiades, Minerva, Protennoia, Protennoia or Pronoia.

Nearby Myths