Nijuhachi-Bushu

Japanese - A group of 28 guardian deities. These beings, who symbolise the constellations, are sometimes regarded as the servants of Kwannon. They are listed as: Ashira Magora Bassosennin Makeshura Bishamon Mansen Daibenzaiten Manzenshao Daibonten Mawaraten Gobuju Misshakukongo Hibakara Nandaryu Karura Naraen Kendatsuba Sanshi-taisho Kinnara Shakara Komoku Shimmoten Kompira Teishakuten Konda Tohoten Konshiki Zocho Occasionally known as Nijuhachi-Bushu.

Nearby Myths