Neith

Egyptian - The cow-goddess, goddess of war and hunting. Guardian of the dead. Mother of Sebek. Originally a snake-goddess in Libya, she was adopted into the Egyptian pantheon. Some say she emerged from the primitive waters, others that she was the daughter of Ra. Some say she was the mother of Sobek, some that she was the mother of Ra, others that she created Apep when she spat into the primitive waters. In some versions she was the consort of Knum, in others of Seth. She was said, by some, to have created the world by weaving it. In some accounts, she is the same as Mehet-Weret. Also commonly known as Neith, Athena, Athena, Akria, Anahita, Athana, Athene, Chalcoiecus, Chalinitis, Chalkioikes, Damasippus, Homa, Koryphasia, Mechanitis, Promachus, Pronoia, sacred birds, Agoraia, Agraulos, Aithuia, Alea, Apaturia, Areia, Athenaia, Athenaie Athena, Atthis, Bulia, Chalcioecus, Curotrophus Damasippus, Ergane, Glaukopis Gorgopa, Gorgopis, Hephaestia, Hephaistia, Hippia, Homa, Hygeia, Nike(phoros Athena), Ophthalmitis, Optiletis Oxyderces, Pallas (Athena), Parthenos, Phratria, Polias, Pronoia, Tritogeneia, Egyptian Isis, Sais, Thoueris, Etruscan Menrfa, Menrva, Hindu Ushas, Persian Anahita, Roman Appiades, Minerva, Mehet-Weret, Mehet-Weret, Celestial Cow, Mehet-Uret, Meht-Ueret, Mehturt, Mehueret, Mehurt, Meht-Ueret Meh(t)urt, Mother of the Gods, Mother of the Gods, Dôn, Teteoinnan, Asherah, Don, Tetetoinnan, Nath, Nath, Neit, Neit, Net, Net, Nit, Nit, Naunet, Nauhet, African, African, Tehenut, Unumbote, Great Goddess, Great Goddess, Dorje, Hera, Juno, Mahadevi, Nerrivik, Sedna, Palace Goddess, Greek Athena, Greek Athena, Isis, Menrfa, Sirl, Tauret, Ushas, Lamia or Lamia.

Nearby Myths