Nataraja

Hindu - Shiva as king of dancers. In this form, Shiva is depicted inside a ring of flames with one foot resting on a dwarf. In some accounts, known as Nataraja, Lord of the Dance, Lord of the Dance, Natesha, Shiva, Shiva, Nritta-murti, Nritta-murti, Shiva, Shiva, Shiva, Acyata, Adinatha, Aghora, Akula, Ananda, Anant(es)a, Annamurti, Bathala, Bhadra Vira, Bhagavan, Bhairava, Bhatara Guru, Bhava, Bhavishya, Bhima, Bhuta-Natha, Bhuteswara, Blue Throat, Candesvara, Candrasekhara, Dakshina-Murti, Dhurjati, Digambara, Divine Yogi, Durvasas, Ganga-dhara, Garudi, Gopala, Goraknath, Great Ascetic, Gupta, Hara, Harihara, Isha(na), Is(h)a, Is(h)ana, Is(h)vara, Janardana, Kala(ri), Khandoba, Linga, Lingodbhava, Lord of the Moon, Mahadeo, Mahadeva, Mahakala, Mahapurusha, Maharaja, Mahes(h)vara, Mangala, Mukhalinga, Nates(h)a, Nilakantha, Nritta-Murti, Pancanana, Panchamukti-Maruti, Pas(h)upati, Patsupati, Petara, Rishabha, Rudra, Sadyojata, Shaktiman, Shambhu, Shamkara, S(h)ankara, Sharabha, Shaumya, Sikhandin, Siva, Somanatha, Somaskanda, Srikantha, Sthanu, Sundara, Supreme Lord, Syama, Tatpurusha, Tri-lochana, Tripuratanka, Ugra, Vamadeva, Vira-Bhadra, Virabhadra, Virupashksa, Vishapaharana, Vishvanatha, Warayana, Buddhist Amitabha, Cambodian Hara, Prah Eysor, East Indies Karaeng Lowe, Is(h)wara, Mahaiswara, Mahatala, Mahayogi, Greek Cronos, Japanese Amida, Pacific Bat(h)ala, Siwa, Philippines Mahacabatara, Thai Phra In Suen, Kala Shiva or Pancabrahma.

Nearby Myths