Minerva

Roman - Goddess of craftsmen, education, war and wisdom: one of the Olympians. Originally she was seen as the daughter of the giant, Pallas, whom she killed when he tried to rape her. In other versions, like Athena, she was born fully grown, from the head of Jupiter. Also referred to as Minerva, Athena, Athena, Akria, Anahita, Athana, Athene, Chalcoiecus, Chalinitis, Chalkioikes, Damasippus, Homa, Koryphasia, Mechanitis, Promachus, Pronoia, sacred birds, Agoraia, Agraulos, Aithuia, Alea, Apaturia, Areia, Athenaia, Athenaie Athena, Atthis, Bulia, Chalcioecus, Curotrophus Damasippus, Ergane, Glaukopis Gorgopa, Gorgopis, Hephaestia, Hephaistia, Hippia, Homa, Hygeia, Nike(phoros Athena), Ophthalmitis, Optiletis Oxyderces, Pallas (Athena), Parthenos, Phratria, Polias, Pronoia, Tritogeneia, Egyptian Isis, Neith, Sais, Thoueris, Etruscan Menrfa, Menrva, Hindu Ushas, Persian Anahita, Roman Appiades, Blue-eyed Maiden, Blue-eyed Maiden, Capita, Capita, Capta, Capta, Medica, Medica, Menerva, Menerva, Nautia, Nautia, sacred animals, sacred animals, animals, Set India Dionysus, Set Australian Aborigines Thor Egypt Egypt Hera, Syria Dionysus, Egypt, Helius, Neptune, Shiva, Zeus Japan Egypt, Pasht Wadjet Hera, Hindu Egypt, Sebek, Set Heracles Huitlantecuhtli Dionysus Buddhism Atargatis Astarte Aphrodite, Dionysus, Venus Apollo, Athena Kaltesh Hestia, Isis Set Ares, Helius Wadjet Anubis, Set Dionysus Helius, Juno Dahomey, Osiris Dionysus, Sandan, Vulcan Dionysus India Dinka tribe, Jupiter Hathor Dionysus, Dusara, Polynesia Angus Og, Greece Dionysus, Zeus Nyx Wadjet Asclepius, Dayaks, Dionysius, Sumeria Diana, Jurojin Dionysus Aphrodite, Heracles, Hermes Egypt Apollo, Ares, Wepwawet Asia, Hindu, Blue-eyed Maid, Blue-eyed Maid, Cap(i)ta, Cap(i)ta, NautiaBritish Sirl, NautiaBritish Sirl, Greek Athena, Greek Athena, Isis, Menrfa, Sirl, Tauret or Ushas.

Nearby Myths