Mahatala

East Indian - A creator-god of the Dayaks. Father of Jata and the Satang. Goddesses. Occasionally identified as Mahatala, Shiva, Shiva, Acyata, Adinatha, Aghora, Akula, Ananda, Anant(es)a, Annamurti, Bathala, Bhadra Vira, Bhagavan, Bhairava, Bhatara Guru, Bhava, Bhavishya, Bhima, Bhuta-Natha, Bhuteswara, Blue Throat, Candesvara, Candrasekhara, Dakshina-Murti, Dhurjati, Digambara, Divine Yogi, Durvasas, Ganga-dhara, Garudi, Gopala, Goraknath, Great Ascetic, Gupta, Hara, Harihara, Isha(na), Is(h)a, Is(h)ana, Is(h)vara, Janardana, Kala(ri), Khandoba, Linga, Lingodbhava, Lord of the Dance, Lord of the Moon, Mahadeo, Mahadeva, Mahakala, Mahapurusha, Maharaja, Mahes(h)vara, Mangala, Mukhalinga, Nataraja, Nates(h)a, Nilakantha, Nritta-Murti, Pancanana, Panchamukti-Maruti, Pas(h)upati, Patsupati, Petara, Rishabha, Rudra, Sadyojata, Shaktiman, Shambhu, Shamkara, S(h)ankara, Sharabha, Shaumya, Sikhandin, Siva, Somanatha, Somaskanda, Srikantha, Sthanu, Sundara, Supreme Lord, Syama, Tatpurusha, Tri-lochana, Tripuratanka, Ugra, Vamadeva, Vira-Bhadra, Virabhadra, Virupashksa, Vishapaharana, Vishvanatha, Warayana, Buddhist Amitabha, Cambodian Hara, Prah Eysor, East Indies Karaeng Lowe, Is(h)wara, Mahaiswara, Mahayogi, Greek Cronos, Japanese Amida, Pacific Bat(h)ala, Siwa, Philippines Mahacabatara, Thai Phra In Suen, Kala Shiva or Pancabrahma.
Hindu - One of the realms of Patala, the home of monsters. Also called Mahatala, Shiva, Shiva, Acyata, Adinatha, Aghora, Akula, Ananda, Anant(es)a, Annamurti, Bathala, Bhadra Vira, Bhagavan, Bhairava, Bhatara Guru, Bhava, Bhavishya, Bhima, Bhuta-Natha, Bhuteswara, Blue Throat, Candesvara, Candrasekhara, Dakshina-Murti, Dhurjati, Digambara, Divine Yogi, Durvasas, Ganga-dhara, Garudi, Gopala, Goraknath, Great Ascetic, Gupta, Hara, Harihara, Isha(na), Is(h)a, Is(h)ana, Is(h)vara, Janardana, Kala(ri), Khandoba, Linga, Lingodbhava, Lord of the Dance, Lord of the Moon, Mahadeo, Mahadeva, Mahakala, Mahapurusha, Maharaja, Mahes(h)vara, Mangala, Mukhalinga, Nataraja, Nates(h)a, Nilakantha, Nritta-Murti, Pancanana, Panchamukti-Maruti, Pas(h)upati, Patsupati, Petara, Rishabha, Rudra, Sadyojata, Shaktiman, Shambhu, Shamkara, S(h)ankara, Sharabha, Shaumya, Sikhandin, Siva, Somanatha, Somaskanda, Srikantha, Sthanu, Sundara, Supreme Lord, Syama, Tatpurusha, Tri-lochana, Tripuratanka, Ugra, Vamadeva, Vira-Bhadra, Virabhadra, Virupashksa, Vishapaharana, Vishvanatha, Warayana, Buddhist Amitabha, Cambodian Hara, Prah Eysor, East Indies Karaeng Lowe, Is(h)wara, Mahaiswara, Mahayogi, Greek Cronos, Japanese Amida, Pacific Bat(h)ala, Siwa, Philippines Mahacabatara, Thai Phra In Suen, Kala Shiva or Pancabrahma.

Nearby Myths