Mahadeva

Hindu - An aspect of Shiva with 3 heads. A name for Agni, Brahma, Rudra, Surya, Vayu, Vishnu and other major gods. In some references, known as Mahadeva, Agni, Agni, Agni-Yavishta, Agnis, Abhimani, Agni Yavis(h)ta, Asani, Bhava, Garuda, Grihaspati, Ishana, Jatavedas, Lord of the House, Narasamsa, Pashupati, Pavaka Pramanthi, Pramati, Rudra, Sarva, Surya, Tanunapat, Trita, Ugra, Vaicnavara, Grahapati, Brahma, Brahma, Brahman, Vaivarta, Abjaja, Abjayoni, Absolute, Ananta, Astakarna, Brahman, Dhatar, Dhatri, Grandfather, hamsa, Hiranyagarbha, Ishvara, Kala, Kamalasana, Narayana, Padma-Nabha, Pitamaha, Prajapati, Purusha, Svayambhu(va), Varaha, Vishvakarma, Buddhist Janardana, Vairocana, Cambodian Prah Phrom, Japanese Bon-Ten-O, Dainichi, Thai Phrom, Great God, Great God, Dagda, The, Reshpu, Dagda, Rudra, Rudra, Aparajita, Bhima, Boar of the Sky, Ekadasarudra, Girisha, 'howler', Lord of the Mountains, Nilalohita, Pas(h)upati, 'roarer', Shambhu, Assyrian Assara Mazas, Greek Dionysus, Persian Ahura Mazda, Shiva, Shiva, Acyata, Adinatha, Aghora, Akula, Ananda, Anant(es)a, Annamurti, Bathala, Bhadra Vira, Bhagavan, Bhairava, Bhatara Guru, Bhavishya, Bhuta-Natha, Bhuteswara, Blue Throat, Candesvara, Candrasekhara, Dakshina-Murti, Dhurjati, Digambara, Divine Yogi, Durvasas, Ganga-dhara, Garudi, Gopala, Goraknath, Great Ascetic, Gupta, Hara, Harihara, Isha(na), Is(h)a, Is(h)ana, Is(h)vara, Janardana, Kala(ri), Khandoba, Linga, Lingodbhava, Lord of the Dance, Lord of the Moon, Mahadeo, Mahakala, Mahapurusha, Maharaja, Mahes(h)vara, Mangala, Mukhalinga, Nataraja, Nates(h)a, Nilakantha, Nritta-Murti, Pancanana, Panchamukti-Maruti, Patsupati, Petara, Rishabha, Sadyojata, Shaktiman, Shamkara, S(h)ankara, Sharabha, Shaumya, Sikhandin, Siva, Somanatha, Somaskanda, Srikantha, Sthanu, Sundara, Supreme Lord, Syama, Tatpurusha, Tri-lochana, Tripuratanka, Vamadeva, Vira-Bhadra, Virabhadra, Virupashksa, Vishapaharana, Vishvanatha, Warayana, Buddhist Amitabha, Cambodian Hara, Prah Eysor, East Indies Karaeng Lowe, Is(h)wara, Mahaiswara, Mahatala, Mahayogi, Greek Cronos, Japanese Amida, Pacific Bat(h)ala, Siwa, Philippines Mahacabatara, Thai Phra In Suen, Kala Shiva, Pancabrahma, Vayu, Vayu, Vata, Vaya, 'breath', Gandhavaha, Maruta, Pavana, Pushpadanta, Sadagata, Vata, Wai, Greek Aeolus, Vishnu, Vishnu, Adhoksaja, Dakshina, Lord Creator, Lord of Sacred Wisdom, Lord of the Universe, Padma, Primaeval Being, Vasu, Visnu, Wishnu, World Maintainer, Achyuta, Adimurti, Anatas(h)ayana, Bhumiya, Caturmurti, Dakshina, Dhanvantari, Dharma, Dhruva, Erlanga, Girija, Hanuman, Hayagriva, Hrsikesa, Jala-Shayin, Kesava, Mandhatha, Manmatha, Mohini, Mukunda, Narada, Narasinha, Padma(-Nabha), 'pervader', Panchayudha, Pandurganga, Piyusaharana, Pradyumna, Pr(i)thu, Rsabha, Salagrama, S(h)amba, Trivikrama, Vasu, Venkata, Viratapurusa, Vis(h)varupa, Vithoba, Vitthali, Vyasa, Yajna, Yajnesh(var)a, Buddhist Akshobhya, Cambodian Hari, Prah Noreai-Narayana, Chinese Wu-shun, Japanese Ashuku, Javanese Kresna, Sadana, Sadona, Pacific Islands Poe Mpalaburu, Wisnu, Thai Narayana, Phra Narai or Jagannath.

Nearby Myths