Jupiter

Roman - Supreme god and god of the moon, rain, sky, sun, thunder. Son of Saturn and Ops. Brother of Neptune. Consort of Juno. Father of Diana, Dianus and Venus. Also referred to as Jupiter, Diespiter, Diespiter, Diu-pater, Diu-pater, Elicius, Elicius, Fulgurator, Fulgurator, Iupiter, Iupiter, Iuppiter, Iuppiter, Jove, Jove, Juppiter, Juppiter, Papaeus, Papaeus, sacred plants, sacred plants, sacred trees, tree-worship, Asclepius Phrygeus Muslims, Romans Dionysus Mercury Kojin Apollo Ceres and Demeter Dis Pater, Hades Artemis Egypt Dionysus, Pacific Islands Romulus Cybele Hestia Dionysus Dionysus Apollo Hera Buddha, Egypt Hades Aphrodite, Venus Demeter, Dis Pater, Hades Egypt Baal, Melkarth, Thor, Zeus Athena Hermes Mexico Confucius, Dionysus Dionysus Heracles Demeter, Hades Japan Buddhism Japan Egypt Sweden Dionysus Mithra Greece, tree worship, Sky Father, Sky Father, Mixcoatl, Terminus, Terminus, Hermes, Mercury, Zeus, Zeus, Aether, Ahura Mazda, Aktaios, Basileus, Dios, Dyaus, Ether, King of Men, Lord of the Sky, Lykaios, Maimaktes, Meilichios, Olympios, Polieus, Zio, Aether, Agoraios, Alastor, Apomyios, Boracus, Boulaios, Cloud-Gatherer, Dictaeus, Eleutherios, Ephestios, Ether, Gamelios, Herkeios, Horios, Kataibates, Keraunos, Khesios, Lord of the Sky, Marnos, Me(i)lichios, Nephelegeretes, Nicophoros, Ombrios, Panomphaean, Pater, Phratrios, Pilar, Pistios, PolieusSabazios, Sabazius, Soter, Talaios, Tele(i)os, Thunderer, Tritos, Xenios, Zagreus, Zan, Egyptian Amon, Etruscan Tinia, Hindu Dyaus, Lycian Cragus, Persian Ahura Mazda, Roman Diu-pater, Q're, Tyndareus, (Deus) Fides, (Deus) Fides, Diovis(-pater), Diovis(-pater), Fidius, Fidius, Deus Fides, Dius Fidius, Deus (Publica) Fides, Greek Zeus Pistios, Sabine Sancus, Fulgans, Fulgans, Fulgar, Imperator, Imperator, Invictus, Invictus, Iup(p)iter, Iup(p)iter, Pluvius, Pluvius, Jupiter Pluvialis, Praedator, Praedator, Thunderbearer, Thunderbearer, Thunder-darter, Thunder-darter, Thunder-master, Thunder-master, Thunder-smiter, Thunder-smiter, Greek Zeus, Greek Zeus, Amen, Baal-Samin, Cragus, Indra, Marduk or Tinia.

Nearby Myths