Iao

Greek - A primaeval sun-god. Father or consort of Nyx, some say. He was born from an egg created by Chronos and is depicted as four-eyed with golden wings and the heads of a bull, a lion, a ram and a snake. In some accounts, referred to as Iao, Dionysus, Dionysus, Anthios, Bakhos, Braites, Cissos, Deunysos, Dionysos, Divine Child, Impartial Giver, Isodaites, Kubebe, Lakdios, Laphystios, Lyaeus, Night Sun, Nyktelios, Perikionios, Puripais, sacred animals, sacred birds, Thyoneus, Zagreus, Zonnysos, Arsenothetys, Baal Gad, Bacchus, Bakchos, Bakkhos, Bassareus, Bromius, Cissus, Dendrites, Dimetor, Dionusis, Diounsis, Dithyrambos, Eleusis, Eleutherios, Endendros, Enorches, Evius, Iacchus, Iyngies, Kissos, Lakchos, Lenaeus, Liknites, Luseious, Luseus, Lusios, Merotraphes, Mystes, Omadios, Phytalmios, Sabazios, Sabazius, Sycites, Sykites, Arabian Dusura, Egyptian Osiris, Etruscan Fufluns, Hindu Rudra, Kenite Salmaat, Roman Bacchus, Liber, Io, Io, Io Titkitiki-o-Rangi, Ioa, Io-Mata-Aho, Io-Mata-Kana, Io-Mata-Ngaro, Io-Matua, Io-Nui, Io-Roa, Io-te-Waiora, Io-te-Wananga, Io-Taketake, Io-Tikitiki-o-Rangi, Te Tumu, Io or Io.
Greek - A fourfold god. This name was applied to Hades in spring, Zeus in summer, Helius in autumn and Dionysus in winter. In some lore, occasionally referred to as Iao, Dionysus, Dionysus, Anthios, Bakhos, Braites, Cissos, Deunysos, Dionysos, Divine Child, Impartial Giver, Isodaites, Kubebe, Lakdios, Laphystios, Lyaeus, Night Sun, Nyktelios, Perikionios, Puripais, sacred animals, sacred birds, Thyoneus, Zagreus, Zonnysos, Arsenothetys, Baal Gad, Bacchus, Bakchos, Bakkhos, Bassareus, Bromius, Cissus, Dendrites, Dimetor, Dionusis, Diounsis, Dithyrambos, Eleusis, Eleutherios, Endendros, Enorches, Evius, Iacchus, Iyngies, Kissos, Lakchos, Lenaeus, Liknites, Luseious, Luseus, Lusios, Merotraphes, Mystes, Omadios, Phytalmios, Sabazios, Sabazius, Sycites, Sykites, Arabian Dusura, Egyptian Osiris, Etruscan Fufluns, Hindu Rudra, Kenite Salmaat, Roman Bacchus, Liber, Io, Io, Io Titkitiki-o-Rangi, Ioa, Io-Mata-Aho, Io-Mata-Kana, Io-Mata-Ngaro, Io-Matua, Io-Nui, Io-Roa, Io-te-Waiora, Io-te-Wananga, Io-Taketake, Io-Tikitiki-o-Rangi, Te Tumu, Io or Io.

Nearby Myths