Iacchus

Greek - A minor god. Son of Zeus and Demeter. Son of Dionysus by Demeter or Core, some say. Brother of Core. Husband of Demeter, some say. In some accounts he is identified with Dionysus or Liber. Also called Iacchus, Dionysus, Dionysus, Anthios, Bakhos, Braites, Cissos, Deunysos, Dionysos, Divine Child, Impartial Giver, Isodaites, Kubebe, Lakdios, Laphystios, Lyaeus, Night Sun, Nyktelios, Perikionios, Puripais, sacred animals, sacred birds, Thyoneus, Zagreus, Zonnysos, Arsenothetys, Baal Gad, Bacchus, Bakchos, Bakkhos, Bassareus, Bromius, Cissus, Dendrites, Dimetor, Dionusis, Diounsis, Dithyrambos, Eleusis, Eleutherios, Endendros, Enorches, Evius, Iao, Iyngies, Kissos, Lakchos, Lenaeus, Liknites, Luseious, Luseus, Lusios, Merotraphes, Mystes, Omadios, Phytalmios, Sabazios, Sabazius, Sycites, Sykites, Arabian Dusura, Egyptian Osiris, Etruscan Fufluns, Hindu Rudra, Kenite Salmaat, Roman Bacchus, Liber, Iakchos, Iakchos, Corus, Corus, Caurus, Iapyx, Phrygian Bacchus or Phrygian Bacchus.

Nearby Myths