Hygeia

Greek - Goddess of health. Daughter of Asclepius. Daughter of Machaon, some say. Sister of Machaon, Panacea and Podalirius. In some accounts, she is identified with Athena and is depicted feeding a serpent. Called Hygeia, Athena, Athena, Akria, Anahita, Athana, Athene, Chalcoiecus, Chalinitis, Chalkioikes, Damasippus, Homa, Koryphasia, Mechanitis, Promachus, Pronoia, sacred birds, Agoraia, Agraulos, Aithuia, Alea, Apaturia, Areia, Athenaia, Athenaie Athena, Atthis, Bulia, Chalcioecus, Curotrophus Damasippus, Ergane, Glaukopis Gorgopa, Gorgopis, Hephaestia, Hephaistia, Hippia, Homa, Nike(phoros Athena), Ophthalmitis, Optiletis Oxyderces, Pallas (Athena), Parthenos, Phratria, Polias, Pronoia, Tritogeneia, Egyptian Isis, Neith, Sais, Thoueris, Etruscan Menrfa, Menrva, Hindu Ushas, Persian Anahita, Roman Appiades, Minerva, Athena Hygeia, Athena Hygeia, Hugeia, Hugeia, Hygia, Hygia, Hygieia, Hygieia, Hygi(ei)a, Hygi(ei)a, Roman Salus, Roman Salus, Strenia, Valetudo, Valetudo, Salus or Greek Hygeia.

Nearby Myths