Heruka

Buddhist - A wrathful aspect of Aksobhya. He combines with his sakti, Nairamata, to produce nirvana. In this aspect, he is envisaged as blue. Sometimes referred to as Heruka, Akshobhya, Akshobhya, Aksobhya, Imperturbable, The, Buddhakapala, Candarosana, Hevajira, ahacinatara, Mahapratyangira, Manjushri, Nairamata, Rakta-Yamari, Theimperturbable, Ucchusma, Vajracarcika, Vajradaka, Vajraheruka, Vajrasana, Vasudhara, Vighnamtaka, Yamantaka, Hindu Vishnu, Japanese Ashuku, Tibetan Samvara, Karuna, Karuna, Saptaksara or Saptaksara.

Nearby Myths