Harihara

Hindu - The Cambodian deity combining. Aspects of Vishnu (Hari) and Shiva. (Hara). In statues, Vishnu (Hari) is the left half, Shiva (Hara) the right. The two gods combined forces to defeat the demon Guha since neither could defeat him single-handed. Occasionally called Harihara, Hara, Hara, Prah Eysor, 'ravisher', 'robber', Hari, Hari, 'tawny one', Hari Hara, Hari Hara, Shiva, Shiva, Acyata, Adinatha, Aghora, Akula, Ananda, Anant(es)a, Annamurti, Bathala, Bhadra Vira, Bhagavan, Bhairava, Bhatara Guru, Bhava, Bhavishya, Bhima, Bhuta-Natha, Bhuteswara, Blue Throat, Candesvara, Candrasekhara, Dakshina-Murti, Dhurjati, Digambara, Divine Yogi, Durvasas, Ganga-dhara, Garudi, Gopala, Goraknath, Great Ascetic, Gupta, Isha(na), Is(h)a, Is(h)ana, Is(h)vara, Janardana, Kala(ri), Khandoba, Linga, Lingodbhava, Lord of the Dance, Lord of the Moon, Mahadeo, Mahadeva, Mahakala, Mahapurusha, Maharaja, Mahes(h)vara, Mangala, Mukhalinga, Nataraja, Nates(h)a, Nilakantha, Nritta-Murti, Pancanana, Panchamukti-Maruti, Pas(h)upati, Patsupati, Petara, Rishabha, Rudra, Sadyojata, Shaktiman, Shambhu, Shamkara, S(h)ankara, Sharabha, Shaumya, Sikhandin, Siva, Somanatha, Somaskanda, Srikantha, Sthanu, Sundara, Supreme Lord, Syama, Tatpurusha, Tri-lochana, Tripuratanka, Ugra, Vamadeva, Vira-Bhadra, Virabhadra, Virupashksa, Vishapaharana, Vishvanatha, Warayana, Buddhist Amitabha, Cambodian Hara, East Indies Karaeng Lowe, Is(h)wara, Mahaiswara, Mahatala, Mahayogi, Greek Cronos, Japanese Amida, Pacific Bat(h)ala, Siwa, Philippines Mahacabatara, Thai Phra In Suen, Kala Shiva, Pancabrahma, Vishnu, Vishnu, Abjaja, Abjayoni, Adhoksaja, Dakshina, Lord Creator, Lord of Sacred Wisdom, Lord of the Universe, Padma, Padma-Nabha, Primaeval Being, Vasu, Visnu, Wishnu, World Maintainer, Achyuta, Adimurti, Ananta, Anatas(h)ayana, Bhumiya, Caturmurti, Dakshina, Dhanvantari, Dharma, Dhruva, Erlanga, Girija, hamsa, Hanuman, Hayagriva, Hrsikesa, Ishvara, Jala-Shayin, Kala, Kesava, Mandhatha, Manmatha, Mohini, Mukunda, Narada, Narasinha, Narayana, Padma(-Nabha), 'pervader', Panchayudha, Pandurganga, Piyusaharana, Pradyumna, Pr(i)thu, Rsabha, Salagrama, S(h)amba, Trivikrama, Vasu, Venkata, Viratapurusa, Vis(h)varupa, Vithoba, Vitthali, Vyasa, Yajna, Yajnesh(var)a, Buddhist Akshobhya, Cambodian Hari, Prah Noreai-Narayana, Chinese Wu-shun, Japanese Ashuku, Javanese Kresna, Sadana, Sadona, Pacific Islands Poe Mpalaburu, Wisnu, Thai Narayana, Phra Narai, Jagannath, Kritarajasa or Kritarajasa.

Nearby Myths