hamsa

Hindu - Brahma's transport, the swan (or goose). As a symbol of the sun: an avatar of Vishnu as a goose: a manifestation of Brahma. It was said that, given a mixture of milk and water, this bird drank only the milk. Sometimes called hamsa, Brahma, Brahma, Brahman, Vaivarta, Abjaja, Abjayoni, Absolute, Ananta, Astakarna, Brahman, Dhatar, Dhatri, Grandfather, Hiranyagarbha, Ishvara, Kala, Kamalasana, Mahadeva, Narayana, Padma-Nabha, Pitamaha, Prajapati, Purusha, Svayambhu(va), Varaha, Vishvakarma, Buddhist Janardana, Vairocana, Cambodian Prah Phrom, Japanese Bon-Ten-O, Dainichi, Thai Phrom, hansa, hansa, Vishnu, Vishnu, Adhoksaja, Dakshina, Lord Creator, Lord of Sacred Wisdom, Lord of the Universe, Padma, Primaeval Being, Vasu, Visnu, Wishnu, World Maintainer, Achyuta, Acyata, Adimurti, Anatas(h)ayana, Annamurti, Bhumiya, Caturmurti, Dakshina, Dhanvantari, Dharma, Dhruva, Erlanga, Girija, Hanuman, Hayagriva, Hrsikesa, Jala-Shayin, Janardana, Kesava, Mahapurusha, Maharaja, Mandhatha, Manmatha, Mohini, Mukunda, Narada, Narasinha, Padma(-Nabha), 'pervader', Panchayudha, Pandurganga, Piyusaharana, Pradyumna, Pr(i)thu, Rsabha, Salagrama, S(h)amba, Trivikrama, Vasu, Venkata, Viratapurusa, Vis(h)varupa, Vithoba, Vitthali, Vyasa, Yajna, Yajnesh(var)a, Buddhist Akshobhya, Cambodian Hari, Harihara, Prah Noreai-Narayana, Chinese Wu-shun, Japanese Ashuku, Javanese Kresna, Sadana, Sadona, Pacific Islands Poe Mpalaburu, Wisnu, Thai Narayana, Phra Narai or Jagannath.

Nearby Myths