Dzivaguru

African - A mother-goddess of the Korekore tribe. She disappeared when Nosenga drove her from her palace. On occassion, known as Dzivaguru, Mwari, Mwari, Mwali, Mbuya, Musikavanhu, Mutangakugara or Nyadenga.
African - A female aspect of Mwari as Great Pool'. Also referred to as Dzivaguru, Mwari, Mwari, Mwali, Mbuya, Musikavanhu, Mutangakugara or Nyadenga.

Nearby Myths