dakshina

Hindu - An honorarium given to a priest who officiates at a sacrifice. At times, referred to as dakshina, Devi, Devi, Ambika, Arya, Bhagavati, Bhairavi Bhimadevi, Bhramari, Bhuta-Nayaki, Black One, andi, Dakshaja, Dakshina, Dasha-Bhuja, Divine Mother, Durga, Gana-Nayaki, Gauri, Girija, Haima(va)ti, Ishani, Jagadgauri, Jaganmata, Jaganmatri, Kali, Kamakhya, Kamaks(h)i, Kanyakumari, Karna-Moti, K(a)umari, Kotari, Mahadevi, Maha(maya), Mahes(h)vari Mahis(h)asuramardini, Parvati, Raktadanti, Rudrani, Sati, Shakti, S(h)itala(mata), Simha-Rathi, Simha-Vahini, Snow Queen, Supreme Goddess, Uma, Lakshmi, Lakshmi, Indira, Ksirabdhitanya, Laksmi, Lotus, Mahalakshmi, sacred birds, Devi-Seri, Devi-Shri, Dharani, Empress of the Sea, Gajadevi, Haripriya, Jaladhi-ja, Karisini, Ksama, Lokamata, Lotus, Mahasarasvati, Matrirupa, Padma(vati), Radha, Rohini, Rukmini, Sadana, Shri, (Sri) Laksmi, Sita, Sri(-devi), Tulsi, Vaishnavi, Vriddhi, Buddhist Maya, East Indies Dewi-Shri, Phra Naret, Vishnu, Vishnu, Abjaja, Abjayoni, Adhoksaja, Dakshina, Lord Creator, Lord of Sacred Wisdom, Lord of the Universe, Padma, Padma-Nabha, Primaeval Being, Vasu, Visnu, Wishnu, World Maintainer, Achyuta, Acyata, Adimurti, Ananta, Anatas(h)ayana, Annamurti, Bhumiya, Caturmurti, Dhanvantari, Dharma, Dhruva, Erlanga, hamsa, Hanuman, Hayagriva, Hrsikesa, Ishvara, Jala-Shayin, Janardana, Kala, Kesava, Mahadeva, Mahapurusha, Maharaja, Mandhatha, Manmatha, Mohini, Mukunda, Narada, Narasinha, Narayana, Padma(-Nabha), 'pervader', Panchayudha, Pandurganga, Piyusaharana, Pradyumna, Pr(i)thu, Rsabha, Salagrama, S(h)amba, Trivikrama, Vasu, Venkata, Viratapurusa, Vis(h)varupa, Vithoba, Vitthali, Vyasa, Yajna, Yajnesh(var)a, Buddhist Akshobhya, Cambodian Hari, Harihara, Prah Noreai-Narayana, Chinese Wu-shun, Japanese Ashuku, Javanese Kresna, Sadona, Pacific Islands Poe Mpalaburu, Wisnu, Thai Narayana, Phra Narai or Jagannath.

Dakshina

Hindu - A divine cow, a manifestation of Lakshmi. Mother of Yajna by Ruchi. Occasionally known as Dakshina, Devi, Devi, Ambika, Arya, Bhagavati, Bhairavi Bhimadevi, Bhramari, Bhuta-Nayaki, Black One, andi, Dakshaja, Dasha-Bhuja, Divine Mother, Durga, Gana-Nayaki, Gauri, Girija, Haima(va)ti, Ishani, Jagadgauri, Jaganmata, Jaganmatri, Kali, Kamakhya, Kamaks(h)i, Kanyakumari, Karna-Moti, K(a)umari, Kotari, Mahadevi, Maha(maya), Mahes(h)vari Mahis(h)asuramardini, Parvati, Raktadanti, Rudrani, Sati, Shakti, S(h)itala(mata), Simha-Rathi, Simha-Vahini, Snow Queen, Supreme Goddess, Uma, Lakshmi, Lakshmi, Indira, Ksirabdhitanya, Laksmi, Lotus, Mahalakshmi, sacred birds, Devi-Seri, Devi-Shri, Dharani, Empress of the Sea, Gajadevi, Haripriya, Jaladhi-ja, Karisini, Ksama, Lokamata, Lotus, Mahasarasvati, Matrirupa, Padma(vati), Radha, Rohini, Rukmini, Sadana, Shri, (Sri) Laksmi, Sita, Sri(-devi), Tulsi, Vaishnavi, Vriddhi, Buddhist Maya, East Indies Dewi-Shri, Phra Naret, Vishnu, Vishnu, Abjaja, Abjayoni, Adhoksaja, Dakshina, Lord Creator, Lord of Sacred Wisdom, Lord of the Universe, Padma, Padma-Nabha, Primaeval Being, Vasu, Visnu, Wishnu, World Maintainer, Achyuta, Acyata, Adimurti, Ananta, Anatas(h)ayana, Annamurti, Bhumiya, Caturmurti, Dhanvantari, Dharma, Dhruva, Erlanga, hamsa, Hanuman, Hayagriva, Hrsikesa, Ishvara, Jala-Shayin, Janardana, Kala, Kesava, Mahadeva, Mahapurusha, Maharaja, Mandhatha, Manmatha, Mohini, Mukunda, Narada, Narasinha, Narayana, Padma(-Nabha), 'pervader', Panchayudha, Pandurganga, Piyusaharana, Pradyumna, Pr(i)thu, Rsabha, Salagrama, S(h)amba, Trivikrama, Vasu, Venkata, Viratapurusa, Vis(h)varupa, Vithoba, Vitthali, Vyasa, Yajna, Yajnesh(var)a, Buddhist Akshobhya, Cambodian Hari, Harihara, Prah Noreai-Narayana, Chinese Wu-shun, Japanese Ashuku, Javanese Kresna, Sadona, Pacific Islands Poe Mpalaburu, Wisnu, Thai Narayana, Phra Narai or Jagannath.
Hindu - A name for Devi as 'right-handed'. On occassion, called Dakshina, Devi, Devi, Ambika, Arya, Bhagavati, Bhairavi Bhimadevi, Bhramari, Bhuta-Nayaki, Black One, andi, Dakshaja, Dasha-Bhuja, Divine Mother, Durga, Gana-Nayaki, Gauri, Girija, Haima(va)ti, Ishani, Jagadgauri, Jaganmata, Jaganmatri, Kali, Kamakhya, Kamaks(h)i, Kanyakumari, Karna-Moti, K(a)umari, Kotari, Mahadevi, Maha(maya), Mahes(h)vari Mahis(h)asuramardini, Parvati, Raktadanti, Rudrani, Sati, Shakti, S(h)itala(mata), Simha-Rathi, Simha-Vahini, Snow Queen, Supreme Goddess, Uma, Lakshmi, Lakshmi, Indira, Ksirabdhitanya, Laksmi, Lotus, Mahalakshmi, sacred birds, Devi-Seri, Devi-Shri, Dharani, Empress of the Sea, Gajadevi, Haripriya, Jaladhi-ja, Karisini, Ksama, Lokamata, Lotus, Mahasarasvati, Matrirupa, Padma(vati), Radha, Rohini, Rukmini, Sadana, Shri, (Sri) Laksmi, Sita, Sri(-devi), Tulsi, Vaishnavi, Vriddhi, Buddhist Maya, East Indies Dewi-Shri, Phra Naret, Vishnu, Vishnu, Abjaja, Abjayoni, Adhoksaja, Dakshina, Lord Creator, Lord of Sacred Wisdom, Lord of the Universe, Padma, Padma-Nabha, Primaeval Being, Vasu, Visnu, Wishnu, World Maintainer, Achyuta, Acyata, Adimurti, Ananta, Anatas(h)ayana, Annamurti, Bhumiya, Caturmurti, Dhanvantari, Dharma, Dhruva, Erlanga, hamsa, Hanuman, Hayagriva, Hrsikesa, Ishvara, Jala-Shayin, Janardana, Kala, Kesava, Mahadeva, Mahapurusha, Maharaja, Mandhatha, Manmatha, Mohini, Mukunda, Narada, Narasinha, Narayana, Padma(-Nabha), 'pervader', Panchayudha, Pandurganga, Piyusaharana, Pradyumna, Pr(i)thu, Rsabha, Salagrama, S(h)amba, Trivikrama, Vasu, Venkata, Viratapurusa, Vis(h)varupa, Vithoba, Vitthali, Vyasa, Yajna, Yajnesh(var)a, Buddhist Akshobhya, Cambodian Hari, Harihara, Prah Noreai-Narayana, Chinese Wu-shun, Japanese Ashuku, Javanese Kresna, Sadona, Pacific Islands Poe Mpalaburu, Wisnu, Thai Narayana, Phra Narai or Jagannath.

Nearby Myths