Atthis

Greek - An aspect of Athena. Daughter of Craneus and Pedias. Sister of Cranae. Mother of Erichthonius by Hephaestus, some say. Her father, the king of Athens, called his kingdom Attica in her honour. Occasionally called Atthis, Athena, Athena, Akria, Anahita, Athana, Athene, Chalcoiecus, Chalinitis, Chalkioikes, Damasippus, Homa, Koryphasia, Mechanitis, Promachus, Pronoia, sacred birds, Agoraia, Agraulos, Aithuia, Alea, Apaturia, Areia, Athenaia, Athenaie Athena, Bulia, Chalcioecus, Curotrophus Damasippus, Ergane, Glaukopis Gorgopa, Gorgopis, Hephaestia, Hephaistia, Hippia, Homa, Hygeia, Nike(phoros Athena), Ophthalmitis, Optiletis Oxyderces, Pallas (Athena), Parthenos, Phratria, Polias, Pronoia, Tritogeneia, Egyptian Isis, Neith, Sais, Thoueris, Etruscan Menrfa, Menrva, Hindu Ushas, Persian Anahita, Roman Appiades or Minerva.

Nearby Myths