Anahita

Persian - A water-goddess, fertility-goddess and goddess of the dawn. One of the Yazatas. Sister of Mihr an Nane. She purified the original primitive waters. Her female temple slaves acted as religious prostitutes. Her own lover was Apam Napat. In some accounts, she was regarded as a war-goddess who drove a chariot drawn by four white horses. She is depicted as a tall handsome woman in a cloak embroidered with gold thread and ornamented with otter skins. She is identified with the planet Venus. Also called Anahita, Ana-hid, Ana-hid, Ana-hita, Ana-hita, Immaculate, The, Immaculate, The, Meter Anahita, Meter Anahita, The Immaculate, The Immaculate, Armenian Anahit, Armenian Anahit, Anaitis, Aphrodite, Astarte, Canaanite Anaitis, Canaanite Anaitis, Anahit, Anat, Anat, Allat, Anaitis, Anata, Anath, Anta, Ashtareth, Athtarat, Athtart, Attart, Hanatu, Queen of Heaven, Syria Dea, Anthat, Ashtoreth, Ashtoroth, Astarat, Athirat, Athtar(a)t, Yabamat Liimmim, Babylonian Ishtar, Egyptian, Anthrathi, Antit, Phoenician Antaeus, Anthyt, Phrygian Cybele, Sumerian Inanna, Baalat, Greek Aphrodite, Greek Aphrodite, Alilat, Anaitis, Aphrodisias, Aprodita, Argimpasa, Astarte, Biducht, Caelestis, Concordia, Hathor, Ishtar, Mylitta, Rati, Syrian Goddess, Turan, Athena, Athena, Akria, Athana, Athene, Chalcoiecus, Chalinitis, Chalkioikes, Damasippus, Homa, Koryphasia, Mechanitis, Promachus, Pronoia, sacred birds, Agoraia, Agraulos, Aithuia, Alea, Apaturia, Areia, Athenaia, Athenaie Athena, Atthis, Bulia, Chalcioecus, Curotrophus Damasippus, Ergane, Glaukopis Gorgopa, Gorgopis, Hephaestia, Hephaistia, Hippia, Homa, Hygeia, Nike(phoros Athena), Ophthalmitis, Optiletis Oxyderces, Pallas (Athena), Parthenos, Phratria, Polias, Pronoia, Tritogeneia, Egyptian Isis, Neith, Sais, Thoueris, Etruscan Menrfa, Menrva, Hindu Ushas, Persian Anahita, Roman Appiades, Minerva, Core, Core, Cora, Corinna, Corinne, Kora, Kore, Kore-Arethusa, Koure, Maiden, The, Persephone, Pherepatta, Ko(u)re, Persephassa, Phersephatta, Polyboea, The Maiden, The Mistress, 'virgin', Roman Libera, Proserpina, Proserpine or Despoena.

Nearby Myths